תביעה להחמרת מצב תקנה 36

 

 

משהוכרה זכאותו של נפגע בעבודה בביטוח הלאומי, הוא רשאי לעמוד בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו. הועדה הרפואית מזמנת את הנפגע לבדיקה וקובעת את דרגת נכותו כתוצאה מהפגיעה בעבודה.
עם זאת, בחלק מהמקרים, נפגעי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות שסבורים כי חלה החמרה במצבם. חשוב לדעת, כי במקרים בהם הכיר המוסד לביטוח לאומי בזכאות הנפגע, הוא רשאי בהתאם לסעיף 36 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ו – 1956, לשוב ולפנות לביטוח הלאומי לצורך בדיקה חוזרת, במידה ואכן חלה החמרה במצבו כתוצאה מהפגיעה.

 


לצורך חידוש התביעה בביטוח הלאומי, על הנפגע לפנות לרופא תעסוקתי או רופא מחוזי במסגרת קופת החולים, להציג בפניו את פרוטוקול הועדה הרפואית שקבעה את שיעור נכותו וכן מסמכים רפואיים עדכניים אשר מלמדים, כי חלה החמרה במצבו, לאחר שנקבעה לו דרגת נכות בביטוח הלאומי.

 


מקרים בהם תוגש בקשה להחמרת מצב:
א. התביעה הוכרה כפגיעה בעבודה, הפגימות הוכרו כקשורות לתאונה, נקבעה דרגת נכות לכל אחת מהפגימות, ולדעת רופא התעסוקה, יש כיום החמרה במצב הרפואי באחת מהפגימות או בכולן.
ב. חלפו שישה חודשים ממועד הוועדה האחרונה ונוספה פגימה חדשה שלא נדונה בוועדה הרפואית. במקרה זה על הוועדה לערוך דיון קשר סיבתי בין הפגימה החדשה ובין האירוע התאונתי.

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים