הועדה הרפואית וקביעת דרגת הנכות

 

כאשר נפגע מוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה בין אם במחלה או תאונה, הוא זכאי לגשת לוועדה רפואית במסגרת הביטוח הלאומי על מנת שזו תקבע את שיעור נכותו כתוצאה מאותה הפגיעה/מחלה ובהתאם לדרגת הנכות יוכל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תגמולים. (מענק או קצבה חודשית).


ועדה רפואית מדרג ראשון:
הוועדה רפואית היא ועדה מקצועית הקובעת את נכותו של המבוטח על יסוד בדיקתו, עיון במסמכים רפואיים ושימוש בידע הרפואי שלה.
הוועדה מורכבת מפוסק רפואי אחד אך רשאי הרופא המוסמך לקבוע שהיא תהיה בהרכב של מומחים בשני ענפי רפואה. כמו כן כוללת הוועדה מומחה בתחום הפגיעה.


הועדה מוסמכת לקבוע את:
א. הקשר הסיבתי בין הנכות של "נכה העבודה" לבין הפגיעה בעבודה - אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה.
ב. דרגת הנכות של "נכה העבודה" דרגת הנכות מהווה את הבסיס לתשלום קצבה או מענק.


הנוהל מחייב את הוועדה לרשום פרוטוקול של הדיון שנערך לפניה. החלטת הוועדה חייבת להיות מנומקת.
לגבי חוות דעת המוגשות ע"י המבוטח: ועדה רפואית חייבת להתייחס לחוות הדעת שהוגשה לה התייחסות עניינית ומנומקת, אך אינה מחויבת לקבל את המסקנות שבחוות דעת.
בסמכות הועדה לקבוע למבוטח נכות זמנית או נכות צמיתה.

 


מספר ימים לאחר הבדיקה ביטוח לאומי שולח בדואר למבוטח את החלטת הועדה עליה ראשי הן הנפגע והן המוסד לביטוח לאומי להגיש ערער לוועדה רפואית עליונה. לנפגע יש 60 ימים להגיש את הערער ואילו לביטוח הלאומי יש 30 ימים להגיש את הערער על החלטת הועדה מדרג ראשון.

 

וועדה רפואית לערערים :
נפגע שסבור כי הועדה הרפואית מדרג ראשון שגתה בקביעת דרגת נכותו ו/או קיפחה אותו בשיעור הנכות שקבעה, זכאי להגיש ערער לוועדה רפואית עליונה.

 

הרכב הועדה הרפואית העליונה (לערערים) הינה 3 רופאים כאשר לפחות רופא אחד חייב להיות בתחום הפגיעה או הבעיה הרפואית עליה הוגש הערער. אין חובה כי שני הרופאים האחרים יהיו גם הם מהתחום של הפגיעה.
בוועדה הרפואית לערערים לא יכולים לשבת רופאים אשר בדקו את הנפגע בוועדה הרפואית מדרג ראשון.

 

הועדה הרפואית לערערים תבדוק את תלונותיו של המערער, תדון בנושא עליו הוגש הערעור, תבדוק את הנבדק בדיקה רפואית חוזרת, תעיין בתיעוד הרפואי הרלוונטי שעומד לפניה ותקבע את שיעור הנכות "החדש" של הנפגע .

 


הועדה הרפואית לערערים אינה כבולה בצורה כלשהי להחלטת הועדה מדרג ראשון, היא יכולה להגדיל את שיעור הנכות, להשאיר את שיעור הנכות כפי שנקבע בוועדה מדרג ראשון וכן יכולה להפחית את שיעור הנכות. אם זאת כאשר הועדה לערערים סבורה כי יש להפחית את שיעור הנכות, צריכה היא להזהיר את הנפגע על כך שהיא עומדת להפחית את שיעור הנכות ולתת לו הזדמנות לחזור בו מהערער.

 


החלטת הועדה לערערים הינה סופית ועילה ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בשאלות חוק בלבד ולא בשאלות רפואיות. דהיינו לא ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה כאשר הנפגע סבור שהועדה קבעה לו נכות רפואית נמוכה אשר אינו תואם את מצבו הרפואי . לאומת זאת, אם הועדה הרפואית לא התייחסה למסמך כלשהו ו/או לחוות דעת אותה הציג הנפגע בפני הועדה, יש מקום להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.
 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים