התקף לב / ארוע מוחי בעבודה

 

 

אירוע לבבי ואירוע מוחי הם שתי פגימות שהדיון בהן מבחינה עובדתית שונה מכל פגימה אחרת בנפגעי עבודה.
להכרה בפגימות אלו נדרש קיומו של "אירוע חריג" בעבודה קודם וסמוך לקרות האוטם או האירוע המוחי. קיום האירוע החריג ייקבע על ידי פקיד התביעות לנוכח העובדות העומדות בפניו.

 


המבחן על פי הפסיקה לקביעת קשר סיבתי בין האירוע הלבבי / מוחי ובין האירוע בעבודה הוא "מבחן האלמלא", דהיינו, אילולא קרה האירוע, האם היו קורים האוטם או האירוע המוחי בזמן ובמקום שקרו.
ביטוח לאומי יכיר בפגיעה באירוע לבבי /מוחי כפגיעה בעבודה אם יוכח שבסמוך להופעתו היה בעבודתו של התובע מאמץ חריג ומיוחד ובלתי שגרתי או שאירע אירוע שגרם לדחק נפשי בלתי רגיל ומיוחד.

 


בבואנו לבחון אם אירע אירוע נפשי חריג בעבודה שגרם לאירוע מוחי או לבבי, אין די בהוכחה שהתובע התרגז בעבודתו או כעס מסיבה כלשהי, אלא שההתרגזות או הכעס באו כתוצאה מאירוע חריג ומסעיר שחולל "סערת נפש" או "פגיעה קשה" בתובע. לעניין "מאמץ מיוחד וחריג" אין די בכך שהתובע עבד עבודה הכרוכה במאמץ מסוים, אלא שהעבודה, ביחס לגילו ולמצב בריאותו בעת ביצועה, הייתה קשה ומאומצת ביותר, ושזו עבודה שאינו מורגל בה בדרך כלל, והיה עליו להשקיע כוחות פיזיים כדי להתגבר על הקושי שהציבה.

 


מאמץ מיוחד או דחק נפשי המשתרעים על פרק זמן ממושך אינם יכולים להיחשב אירוע תאונתי, משום שאינם ממלאים אחר התנאי העיקרי שבהגדרת תאונה: גורם הפתאומיות החד-פעמית שאפשר לאתר ולהצביע עליו במישורי הזמן והמקום.

 


העיתוי שבו הופיע האירוע הלבבי/ מוחי הוא מרכיב חשוב במבחן הקשר הסיבתי, ומקובלת הדעה שקיום הקשר הסיבתי בין האירוע ובין הפגיעה בלב או במוח מתחזקת אם האירוע הרפואי התפתח בו בזמן עם קרות האירוע החריג הנטען או בסמוך לו.
בפסיקה לא הוגדר פרק הזמן העונה על ההגדרה "סמוך", אך מקובלת עדיין הדעה שמדובר ביום עד מספר קטן של ימים מקרות האירוע, ובלבד שהסימנים המבשרים את הופעת האוטם החלו תכוף לאירוע ונמשכו לסירוגין עד להופעת האוטם.

 


אם הסימנים להופעת האירוע הרפואי הופיעו לפני האירוע הנטען, ויועץ רפואי יקבע שהופעתם הייתה כבר בלתי נמנעת, גם אם יוכח שהאירוע בעבודה היה בגדר מאמץ חריג או דחק נפשי מיוחד שזירז את הופעת התופעות הרפואיות, יישלל הקשר הסיבתי, מאחר שבנסיבות אלה הוכח שתרומת העבודה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים