סרטן העור והתיישנות התביעה

חולי סרטן עור רבים שחלו במחלת סרטן העור לגידוליה השונים כגון: ( BCC , SCC , מלנומה וסולר קרטוזיס) אינם מודעים לעובדה כי במידה ומחלת ס רטן העור מקורה בחשיפה לשמש במהלך שנות העבודה, הינם זכאים לתבוע את הביטוח ה לאומי בתביעה להכרה כנפגעי עבודה, ולכן לפעמים חולפות שנים רבות בין פרוץ המחלה והגידולים ובין הגשת התביעה לביטוח הלאומי.


האם העובדה כי חלפה תקופה ארוכה בין פרוץ המחלה לראשונה ובין מועד בו הוגשה התביעה לדמי פגיעה ולהכרה כנפגע בעבודה, משמעותה כי התביעה התיישנה ?המוסד לביטוח לאומי מבחין בין הזכאות לדמי פגיעה בגין תקופת אי הכושר , לבין הזכאות להכרה כנפגע בעבודה וכן מה שקורה בפועל.

סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי קובע :

"א. כל תביעה לג מל ת כסף תוגש תוך שניים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה, אולם רשאי המוסד ליתן גמלה, כולה או מקצתה, אף אם נתבע אחרי המועד האמור .

ב. הוגשה תביעה אחרי המועד האמור על פי סעיף קטן א', וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפ ני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור."

בהתאם לחוק, פרק הזמן שיש להגיש את התביעה לביטוח הלאומי הינו 12 חודשים, אולם הביטוח הלאומי רשאי להכיר בפגיעה, כולה או חלקה, לכל היתר לפרק ז מן שלא יעלה על 12 חוד שים שקדמו למועד בו הוגשה התביעה.כאמור, בתביעה לסרטן העור, המועד הקובע את הזמן להגשת התביעה הוא המועד בו התגלתה המחלה לראשונה.
על פי החוק יש להגיש התביעה תוך 12 חודשים מהיום שבו התגלתה המחלה לראשונה . בפועל, מרבית התביעות מוגשות תקו פה ארוכה לאחר המועד בו התגלתה המחלה לראשונה ולפעמים מספר שנים לאחר מכן. משמעות הדבר כי התובע לא יוכל לקבל דמי פגיעה בגין תקופת מחלה או בגין תקופת אי הכושר שלו, אולם עדיין אין הדבר משמעותו כי התביעה להכרה כנפגע בעבודה תידחה.בפועל, גם אם הזכאות לדמי פגיעה חלפה, אך התובע הצליח להוכיח בפני הביטוח הלאומי כי עבד בשמש במשך שנים רבות וכי קיים קשר סיבתי רפואי בין החשיפה לקרני השמש במהלך שנות העבודה ובין הגידולים הסרטניים מהם הוא סובל, תביעתו להכרה כנפגע בעבודה תוכר והוא יהא זכאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכותו .בהתאם לסעיף 107 א' לחוק הביטוח הלאומי, את התביעה לקביעת דרגת הנכות יש להגיש תוך 12 חודשים מהיום שבו נוצרו התנאים המזכים במענק. אם הוגשה תביעה מאוחר יותר, ישולם מענק, אל אף האמור בסעיף 296 ב' אולם סכום המענק יופחת כל חודש איחור בקצבה אחת.זה המקום לציין כי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, זכאי נפגע שנקבע לו נכות שבין 9% - 19% למענק חד פעמי השווה למכפלת הקצבה החודשית ב - גמלאות .מאחר והמועד בו תוכר תביעתו של חולה סרטן העור כנפגע בעבודה הוא המועד בו התגלתה המחלה לראשונה, דהיינו פעמים רבות שנים לפני המועד בו הוגשה התביעה לקביעת דרגת הנכות , הוועדה הרפואית תבדוק אותו ותקבע את שיעור נכותו כתוצאה ממחלת סרטן העור אשר הוכרה כפגיעה בעבודה, אולם למי שתיקבע לו הועדה הרפואית נכות בשיעור של 9% - 19% תופחת לו גמלה אחת בכל חודש שאיחר בהגשת התביעה לאחר 12 חוד שים מהמועד שבו הוכרה תביעתו כפגיעה בעבודה.לדוגמא, אדם החולה במחלת סרטן העור המגיש תביעה להכרה כנפגע בעבודה 4 שנים לאחר פרוץ המחלה, בהנחה שתביעתו תוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי ו שתקבע לו ע"י הועדה הרפואית נכות בשיעור של 10% בגין פגיעתו, אזי פועל מאחר שחל פו 48 חודשים מהמועד שבו הוכרה התביעה, יופחתו של 36 גמלאות והמענק הכספי שהוא יקבל יהא מענק של 12 גמלאות בלבד.שונה המצב כאשר נקבעת לחולה סרטן העור נכות העולה על 20% שכן אז הוא זכאי על פי החוק לקצבה חודשית קבועה החל מהמועד בו הוגשה התביעה לראשונה לדמי פגי עה בתוספת 12 חודשים רטרואקטיביים בהתאם לסעיף 296 ב' לחוק.לדוגמא, חולה סרטן העור הגיש את התביעה להכרה כנפגע בעבודה 4 שנים לאחר פרוץ המחלה, ונניח כי תביעתו הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כפגיעה בעבודה ונקבעה לו ע"י הועדה הרפואית נכות בשיעור של 20% , אותו אדם יהא זכאי לקצבה חודשית קבועה החל מהיום בו הגיש את התביעה להכרה כנפגע בעבודה בתוספת 12 קצבאות חודשיות נוספות.אשר על כן, אל להם לחולי סרטן העור אשר עובדים במשך שנים רבות בחשיפה לקרני השמש, להירתע מהגשת תביעות לביטוח הלאומי באמצעות עו"ד המתמחה בתחום, וזאת על מנת שיוכרו כנפגעי עבודה גם אם חלפו חודשים ארוכים ואפילו שנים רבות מאז התגלתה ופרצה מחלת סרטן העור לראשונה.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים